Kettinggravers

Een kettinggraver of sleuven gravende machine,  graaft een sleuf in de bodem en legt daarin een drainbuis. Soms is deze machine tevens voorzien van een installatie die de sleuf opvult met grove materialen. 

Een sleuvengraver heeft in een aantal gevallen de voorkeur boven de sleufloze machine. Bijvoorbeeld in een gebied met (kei-)leem in de ondergrond. Komt dit leem op wisselende diepte voor, dan betekent dit dat de drains af en toe in het keileem liggen en op andere plaatsen er boven blijven. Ook kan soms, afhankelijk van de samenstelling van de keileem, in dit keileem worden gedraineerd. In deze gevallen heeft de sleuvengraver de voorkeur. De in het keileem gegraven sleuf wordt namelijk weer gevuld met materiaal wat goed gemengd is. De doorlatendheid van dit materiaal is meestal goed en vervult dan een belangrijke functie bij de afvoer van water.

Ook wanneer wordt gedraineerd in een slappe ongerijpte ondergrond, geniet de sleuvengraver de voorkeur. Door het uitgegraven materiaal enige dagen aan de lucht bloot te stellen kan dit enigszins opdrogen. Dit geldt ook voor de sleuf zelf. De doorlatendheid van de sleuf plus de aard van het terug te storten materiaal wordt daardoor sterk verbeterd. De weersomstandigheden spelen hierbij uiteraard een rol. 

De sleuvengraver is ook goed toe te passen wanneer de percelen direct worden ge√ęgaliseerd en weinig hinder van het inklinken van de sleuf wordt verwacht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer in de bewerkingsrichting van het perceel wordt gedraineerd en op lichte kleigrond of zandgrond. Ook bij gebruik als akkerbouw of voor de maisteelt, zal dit weinig problemen geven.

Sleufopvulling 
Om de drainerende werking van de sleuf te vergroten kan deze geheel of deels worden opgevuld. Hiervoor kunnen grind of een grindmengsels, maar ook schelpen, glassintels, lavaliet (glasas) en drainagezand worden gebruikt. De drainerende werking zal hierdoor zeker toenemen. Vanwege de hoge aanvoerkosten van deze materialen, is deze methode vaak uit economische overwegingen alleen aantrekkelijk in de buurt van plaatsen waar deze materialen op korte afstand beschikbaar zijn. 

Nadeel
Een nadeel van de sleuvengraver is dat er in grasland lastige littekens achterblijven.