Nieuwsarchief

Voor infiltratie dienende drainagesystemen OWD (Onder Water Drainage)

Algemeen Drainage vraagt weinig tot geen onderhoud. Wel dienen eindbuizen niet te worden verstoord en regelmatig te worden gecontroleerd. Drainage dient als zodanig voor de afvoer van overtollig regenwater en beheersing van de grondwaterstand. Sinds een paar jaar is er op veengrond meer belangstelling voor aanleg van drainagebuizen welke constant onder water staan. Het uiteindelijke doel van deze systemen is met name de infiltrerende werking.

De drainerende werking is “meegenomen” maar niet de hoofdzaak. Met de infiltratie van slootwater wordt beoogd de grondwaterstand te verhogen, waardoor de veenafbraak door oxidatie wordt geremd. Lopende proeven toetsen de effectiviteit op diverse veensoorten met een wisselende profielopbouw. Onderhoud en afschrijving van dergelijke systemen roept af en toe vragen op. De Vereniging van Drainage Bedrijven in Nederland (VND) acht het nodig daarom in dit kader een aanbeveling te doen. Aanleg  De aanleg vereist vakmanschap en een prima kwaliteit van uitgangsmateriaal.

Daartoe uitgeruste machines kunnen, o.a. met behulp van lasertechniek en GPS, het systeem op een technisch perfecte manier aanleggen. Dit geldt voor alle drainagesystemen en daarmee ook voor onderwater aan te leggen systemen. Onderhoud  drainage  Het functioneren van normaal aangelegde drainage systemen bestaat uit een regelmatige controle van de afvoer van de eindbuizen. Wanneer deze nauwelijks of weinig afvoeren in perioden met veel neerslag overschot en een hoge grondwaterstand, kan doorspoelen nodig zijn. Na een steekproefsgewijze controle, kan met speciale machines het doorspoelen worden uitgevoerd.  Bij twijfel kan eventueel met een camera een inspectie worden uitgevoerd.  infiltratie  De functie van een water infiltrerend systeem betekent aanvoer van water uit de sloot. Dit kan via een put, en verzameldrain, of rechtstreeks per reeks vanuit de sloot.

Dit systeem wordt in veengrond bovendien relatief ondiep aangelegd, terwijl controle t.a.v. de aanvoer visueel zeer lastig is. Dit vanwege de koppeling en de uitmonding onder water.  “Instroom” is nu eenmaal lastiger te meten dan “uitstroom”. Fysiek, maar ook met de camera kan bij twijfel worden gecontroleerd of er zich bijvoorbeeld vuil in het systeem bevindt. Afschrijving  Normale drainage  Een goed aangelegde drainage, waarbij de kwetsbare eindbuis regelmatig wordt gecontroleerd, kan technisch uitstekend een periode van 40 jaar prima functioneren. Het risico van verstoring komt met name van de gebruikers kant, waarbij verstoring van de eindbuis bij slootonderhoud het grootste risico vormt. Vervanging heeft vaak een andere reden, zoals perceelsvergroting, andere gewas keuzes en/ of hogere eisen aan de ontwateringstoestand dan op het moment van de eerste aanleg. Voor infiltratie dienende systemen zoals Onder Water Drainage (OWD)

Bij onder water drainage / infiltratie, speelt dat deze; altijd onderwater liggen (voorwaarde);  dus geen ijzerafzetting kennen;  horizontaal worden aangelegd. Onder de voorwaarde dat ze altijd met water gevuld zijn, vormen risico’s dat ze verstoord worden; in de ligging door berijden met grote wiellasten bij ondiepe ligging en een zwakke bouwvoor;  in de ligging door bodemdaling in combinatie met bijvoorbeeld het haken/ raken van een boomstam bij belasting van boven. (in de tijd en niet bij de aanleg) mechanische verstoring van de koppeling met een verzamel drain c.q. verzamelput;  verstopping door ingedreven vuil van uit de sloot; verstoring van de invoerbuis van de verzamelput in enkelvoud van de “eindbuis”; de kans op verstopping van het drainfilter vanuit de bodem is klein, mits onder goede omstandigheden aangelegd. Het risico van verstoring vormt dus ook hier met name het gebruik van het perceel en de aanvoer van water. Als drainage organisatie bevelen wij dan ook aan, om geen onderscheid te maken in de termijn van afschrijving van beide systemen. Dit betekent dat ook hier een periode van 40 jaar als redelijk kan worden beschouwd. Dit met de aantekening dat er zorgvuldig wordt toegekeken op het voorkomen van instroom van vuil en technische beschadiging door het gebruik van het perceel en het slootonderhoud wordt voorkomen.

Voorzitter VND Herman van der Geest 


Extra subsidieregeling peilgestuurde drainage

Om het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland te bevorderen, heeft De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een regeling opengesteld. Hiermee kunnen boeren extra subsidie krijgen op onder andere klimaatadaptieve, peilgestuurde drainage én aanpassingen van bestaande peilgestuurde drainage met een extra ontluchtingsdrain. Een goed moment om eens na te denken over drainage dus. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal €25.000 en maximaal €150.000. Dit betekent dat bedrijven nu tot wel 60% korting kunnen krijgen op hun investering. Is één van de bedrijfshoofden jonger dan 41? Dan kan dit zelfs oplopen tot 75%! Wanneer er niet genoeg geld beschikbaar is voor alle aanvragen die binnenkomen, dan worden de aanvragen beoordeeld op verduurzaming. Let op! Aanvragen dienen ingediend te zijn voor 14 februari. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze projectleiders!


V.D. Geest drainage bedrijf uit Hillegom heeft sinds juli 2017 zijn eerste V-ploeg aangeschaft.

V.D. Geest drainage bedrijf uit Hillegom heeft sinds juli 2017 zijn eerste V-ploeg aangeschaft.

Het bedrijf voert al sinds 1993 drainagewerk uit met twee kettinggravers maar kreeg regelmatig de vraag om drainage sleufloos aan te brengen.

Deze machine is GPS gestuurd zowel in richting als op hoogteligging. Als er geen GPS ontvangst is kan ook op laser gewerkt worden.


Prijsstijging drainage 

De prijzen voor aanleg van drainage zullen in 2017 gemiddeld met 10% stijgen. Leveranciers van drainagebuis en ommanteling moeten de hogere grondstofkosten doorberekenen alsmede de gestegen kosten voor arbeid en transport. Deze laatste punten spelen ook een rol bij de drainagebedrijven zelf die daardoor genoodzaakt zijn hun installatieprijzen met directe ingang aan te passen.


Drainagebedrijf v.d. Geest koopt Homburg drainreiniger 

Van der Geest uit Hillegom heeft een Homburg drainreiniger type Delta aangeschaft. Deze machine wordt veelvuldig ingezet en is daarom voorzien van alle gemakken voor de machinist. Zo kan de drainreiniger bediend worden m.b.v. een draadloze afstandsbediening. Om storingen op te sporen is er ook geïnvesteerd in een spuitkop met zender en ontvanger. Dit is vooral handig om storingen op golfbanen op te sporen om het graven tot een minimum te beperken.


paarwater – Ondergrondse zoetwateropslag 

Binnen Spaarwater werkt een breed consortium onder leiding van Acacia Institute aan de uitdaging aan om zoet water beschikbaar te maken en te behouden. Nu en in de toekomst. Spaarwater richt zich op zelfvoorzienende zoetwaterberging op perceelniveau. Het project bestaat uit pilot vier locaties in Noord-Holland, Friesland en Groningen. Hier wordt ondergrondse zoetwateropslag en systeemgerichte drainage getest. Alle vier de locaties hebben hun eigen kenmerken en technische toepassingen. 

De waddenregio leent zich bij uitstek voor landbouw en staat bekend als één van de beste landbouwgronden in Europa. De landbouw is een belangrijke economische motor in dit gebied. Kenmerkend voor de regio is echter ook een ondiepe zoet-zout overgang in het grondwater. Deze ondiepe overgang is een bedreiging voor de zoetwatervoorziening. Door klimaatverandering en bodemdaling komt de rek van het natuurlijke systeem onder druk te staan. Uit recente studies blijkt dat er een risico bestaat dat het beschikbare zoete water verdwijnt. Dit kan schade aan de gewassen veroorzaken. 

Ondergrondse opslag van zoetwater en optimalisatie van de drainage kan bijdragen aan het verkleinen van het risico op zout en droogteschade. 

Spaarwater draagt actief bij aan de voedselzekerheid. Door de zekerstelling van de zoetwaterbeschikbaarheid en de economische positie van de landbouwsector in de Waddenregio wordt de productie van landbouwgewassen en voedsel ondersteund. Dit is een contributie aan zowel de nationale als de wereldmarkt. 

bron:  www.spaarwater.com


Draineren of vergoenen….
Akkerbouwers moeten nú al kiezen !

Akkerbouwers, bollentelers en vollegrondsgroentetelers  die van plan zijn een perceel te laten draineren, moeten daar rekening mee houden bij de gecombineerde opgaaf. Dit om in het najaar niet in de problemen te komen bij eventuele controles op de teelt van vanggewassen ten behoeve van de GLB-vergroeningspremie.

Akkerbouwers, groentetelers en/of bollentelers kunnen gebruik maken van de regeling voor het ontvangen van een vergroeningspremie. Dit is een onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Deze telers moeten daarvoor minimaal 5% van het areaal bouwland / tijdelijk grasland opgeven als ‘Ecologisch Aandachtsgebied’ (EA).  De regel geldt voor agrariërs met meer dan 15 ha bouwland / tijdelijk grasland. Biologische telers zijn vrijgesteld, evenals boeren met meer dan 75% tijdelijk en blijvend grasland, mits het areaal bouwland kleiner is dan 30 hectare. Percelen met blijvende gewassen (fruit, boomkwekerij) zijn ook vrijgesteld. Opgaaf kan in de vorm van akkerranden, stikstofbindende gewassen, bomen, boomwallen, heggen en vijvers. Maar de meeste telers geven vanggewassen (groenbemesters) op.

De inzaai van de vanggewassen vindt meestal plaats direct na de oogst van de veldgewassen. De wettelijke eis is dat de inzaai plaatsvindt tussen 15 juli en 1 oktober.  Gedurende de eerste 10 weken na de datum van opgave van zaaien mag men deze gewassen niet “oogsten, beschadigen, belemmeren, hinderen”. Dit betekent dat men deze percelen dan ook niet kan draineren. Dit kan dan namelijk leiden tot een korting op de betalingsrechten. 

Voor de uitvoering van drainage zijn zomer en najaar juist  het meest geschikt vanwege droge omstandigheden van de bodem en een relatief lage grondwaterstand. In de planning is het daarom aan te bevelen dat de ondernemer dan ook rekening houdt met de mogelijke uitvoering  van drainage, wanneer hij de gecombineerde opgave invult. Uiteraard zijn groenbemesters wel mogelijk, maar dan mag men ze niet opgeven als Ecologisch Aandachtsgebied. Of de ondernemer moet inzaaien na het draineren, maar dit moet wel vóór 1 oktober gebeuren.  

Februari 2016

Bron: Klaas Kooistra, adviseur VND


Onderwaterdrainage en regelbare drainage

Bij Sturen met water draait het om een systeeminnovatie rondom het waterbeheer.  De basisgedachte daarbij is dat de grondwaterstand per blok percelen, of zelfs actief per perceel, door de eindgebruiker wordt geregeld. De toebedeelde functie en het gewenste gebruik zijn daarbij leidend. En onderwaterdrainage (OWD) en peilgestuurde drainage een welkom hulpmiddel.

Door het gebruik van onderwaterdrainage en peilgestuurde drainage kan eenvoudig het grondwaterpeil variëren afhankelijk van de functie van het perceel. Op deze manier kan op een willekeurig bedrijf of gebied voor alle percelen en op ieder moment een eigen grondwaterpeil ingesteld worden passend bij het gebruik, waarbij zelfs bodemdaling vermeden kan worden. Met specifiek en gericht watermanagement in het veenweidengebied worden diverse doelen gediend, zoals een rendabele landbouw, schoon water, hoogwaardige natuur, beperking van bodemdaling, efficiënt gebruik van water, efficiënt omgaan met nutriënten in de bodem en het beperken van emissies naar de lucht. Dat werkt alleen als er duidelijke randvoorwaarden zijn. Daar speelt het VIC een verbindende rol als het gaat om het zorgdragen voor heldere afspraken tussen waterschappen en agrariërs wanneer bijvoorbeeld de agrariër zelf medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor het grondwaterpeil op zijn perceel.

Bron: www.veenweiden.nl