Omhulling van drainagebuizen

In Nederland wordt in 90% van de gevallen gebruik gemaakt van drainagebuis met omhulling.
Omhullingsmateriaal heeft twee functies:
•    Het dient als filter en gaat het inspoelen van bodemdeeltjes tegen.
•    Het maakt het toestromen van water gemakkelijk door een vergroot “natte omtrek”.

Omhullingsmaterialen kunnen worden ingedeeld naar dik of dun en naar oorsprong van het materiaal (organisch of kunststof).

  • Dik of volumineus materiaalheeft als voordeel  dat er een betere toestroom van water mogelijk is door een grotere natte omtrek. Bovendien is de laag waarin bodemdelen zich kunnen afzetten dikker, waardoor het filter minder snel verstopt.
  • Dun materiaalis vaak beperkter in gewicht, maar heeft daarbij alleen de functie van filter. Op dit filter kan zich gemakkelijk een laag afzetten waardoor het sneller verstopt.
  • Organisch materiaalis van zichzelf al volumineus.  Nadeel is dat dit materiaal bij een hogere pH en zuurstof gemakkelijk verteert. De functie gaat daarbij verloren.
  • Kunststof materiaalblijft als functie bestaan en er kan aan deze ommanteling gemakkelijk eisen worden gesteld aan de kwaliteit. Er bestaat een grote verscheidenheid aan materialen die veelal hun oorsprong vinden als recycling vezel.

Bij de keuze van een omhullingsmateriaal spelen de eigenschappen van de grond op draindiepte een belangrijke rol. Gronden die meer dan 25% lutum bevatten zijn zo stabiel dat er weinig of geen inspoeling van bodemdeeltjes is te verwachten. In dat geval zal omhullingsmateriaal niet noodzakelijk zijn. Het is dan wel zaak om na te gaan of dit werkelijk door het gehele perceel op draindiepte gelijk is. Naast het lutumgehalte bepaalt de rijping van de grond de keuze van het omhullingsmateriaal. 

IJzer komt in veel gronden in Nederlanden voor, deels vanuit de bodem en deels door aanvoer vanuit kwel. Bij een betere ontwatering komt er zuurstof in de bodem. Hierdoor slaat het ijzer neer op drainagebuis en het omhullingsmateriaal. Kans op verstopping van het systeem is dan aanwezig. Bij risico van ijzerafzetting worden volumineuze, open omhullingsmaterialen geadviseerd van > 700ųm. 

Veel voorkomende volumineuze omhullingsmaterialen zijn PP450, PP700, PE1000, PS, Kunstgras en Kokos. Dunne materialen kunnen bestaan uit nonwovens of wovens en PES rondbreisels.

De omhullingsmaterialen worden naast de grondstof waarvan deze zijn gemaakt, aangeduid met hun porie-opening of O90-getal. Hoe hoger het getal des te opener de omhulling is. Het getal geeft in de eerste plaats een indicatie van de zanddichtheid. De O90 waarde wordt bepaald door een zeefproef waarbij zand van een bekende fractie op het testmateriaal wordt aangebracht. Het is de bedoeling dat 90% van het zand op of in de ommanteling wordt tegengehouden. Deze test moet met verschillende fracties worden herhaald om de juiste porieopening te bepalen.