Sleufloos

Een sleufloze draineermachine is voorzien van een V- vormig mes. Bij dit systeem, ook wel als Delta ploeg aangegeven, tilt het mes een V-vormig bodemdeel op. Door een holle ruimte in een zijkant van het V- vormige mes, wordt de drainbuis in de bodem aangebracht. Na het oplichten van het V- vormige bodemdeel zakt dit weer in de vrij oorspronkelijke vorm terug op haar plaats. Als gevolg van dit systeem bestaat er weinig kans op het nazakken van de drainsleuf. Vooral op veen- en kleigrond is de aanleg van drainage op grasland op deze wijze met weinig “littekens” uit te voeren.

Kleigrond
Op kleigrond kan na uitvoering van dit systeem van draineren vrij veel rugvorming optreden. De mate waarin dit optreedt hangt af van een aantal zaken: 
a. De zwaarte van de kleigrond. In het kleiprofiel komen structuurbrokken voor. Deze zijn op zware grond aanzienlijk groter dan op lichte kleigrond. Op zware grond kunnen bij het terugzetten van de opgelichte bodemmassa, holten ontstaan als gevolg van deze grote brokken. Deze tijdelijke ruimte zorgt ervoor dat er hoge ruggen ontstaan. Na een periode van zwel en krimp (een natte met een droge periode)  zijn deze vaak weer grotendeels in de oorspronkelijk vorm teruggekeerd. Wordt direct geëgaliseerd, dan zullen na een dergelijke periode toch laagtes ontstaan.
b. Vochttoestand van de bodem. De vochttoestand bepaalt met name de mate waarin kleigrond bewerkbaar en doorsnijbaaar is. In droge toestand zullen de structuurelementen duidelijker zijn gevormd waardoor herplaatsing moeilijker verloopt. In dit geval is de kans op een tijdelijke rug ter plaatse van de drain groter.
c. V-vorm. Naarmate de vorm van de V in het mes nauwer is, wordt de bodem  bij het oplichten meer in elkaar gedrukt. Dit heeft tot gevolg dat er meer kans op een tijdelijke rug ter plaatse van de drain bestaat. 

Zandgrond
Op zandgrond is de vorming van de rug het meest hinderlijk. Met name in een vaste zandbodem kan het woellichaam het zand zodanig losmaken dat er een zeer gunstige bodemstructuur ontstaat. Dit heeft echter wel een rugvorming tot gevolg die in tegenstelling tot op kleigrond, niet uit zichzelf herstelt door zwel en krimp. Er vindt bovendien geen vertering van bodemmateriaal plaats. Alleen door natuurlijke bezakking kan de ontstane rug iets afplatten. Afhankelijk van de dichtheid van het bodemprofielen, de vastheid en grofheid van het zand, zal er een rug blijven bestaan. 

Nawerk
Sleufloze drainage geeft minder nawerk dan het gebruik van een sleuvengraver. Toch moet in beide gevallen de voorkeur worden gegeven aan het leggen van de drains in de bewerkingsrichting van het perceel. Dit voorkomt mogelijke hinder bij de bewerking op korte, maar ook op langere termijn. Het direct aandrukken van de rug kan beschadiging van de drain betekenen. Deze kans is niet alleen afhankelijk van de bodemstructuur, maar ook van de constructie van de machine. Het natuurlijk bezakken van de sleuf geeft de minste kans op verstoring. Op sommige profielen betekent een oplichting van de bodem zelfs een blijvende verbetering van de toestroom van water naar de drain.