Voor infiltratie dienende drainagesystemen OWD (Onder Water Drainage)

Algemeen 
Drainage vraagt weinig tot geen onderhoud. Wel dienen eindbuizen niet te worden verstoord en regelmatig te worden gecontroleerd. Drainage dient als zodanig voor de afvoer van overtollig regenwater en beheersing van de grondwaterstand. Sinds een paar jaar is er op veengrond meer belangstelling voor aanleg van drainagebuizen welke constant onder water staan. Het uiteindelijke doel van deze systemen is met name de infiltrerende werking. De drainerende werking is “meegenomen” maar niet de hoofdzaak. Met de infiltratie van slootwater wordt beoogd de grondwaterstand te verhogen, waardoor de veenafbraak door oxidatie wordt geremd. Lopende proeven toetsen de effectiviteit op diverse veensoorten met een wisselende profielopbouw. Onderhoud en afschrijving van dergelijke systemen roept af en toe vragen op. De Vereniging van Drainage Bedrijven in Nederland (VND) acht het nodig daarom in dit kader een aanbeveling te doen.

Aanleg 
De aanleg vereist vakmanschap en een prima kwaliteit van uitgangsmateriaal.
Daartoe uitgeruste machines kunnen, o.a. met behulp van lasertechniek en GPS, het systeem op een technisch perfecte manier aanleggen. Dit geldt voor alle drainagesystemen en daarmee ook voor onderwater aan te leggen systemen.

Onderhoud 
drainage 
Het functioneren van normaal aangelegde drainage systemen bestaat uit een regelmatige controle van de afvoer van de eindbuizen. Wanneer deze nauwelijks of weinig afvoeren in perioden met veel neerslag overschot en een hoge grondwaterstand, kan doorspoelen nodig zijn. Na een steekproefsgewijze controle, kan met speciale machines het doorspoelen worden uitgevoerd. 
Bij twijfel kan eventueel met een camera een inspectie worden uitgevoerd. 
infiltratie 
De functie van een water infiltrerend systeem betekent aanvoer van water uit de sloot.
Dit kan via een put, en verzameldrain, of rechtstreeks per reeks vanuit de sloot.
Dit systeem wordt in veengrond bovendien relatief ondiep aangelegd, terwijl controle t.a.v. de aanvoer visueel zeer lastig is. Dit vanwege de koppeling en de uitmonding onder water. 
“Instroom” is nu eenmaal lastiger te meten dan “uitstroom”. Fysiek, maar ook met de camera kan bij twijfel worden gecontroleerd of er zich bijvoorbeeld vuil in het systeem bevindt.

Afschrijving 
Normale drainage 
Een goed aangelegde drainage, waarbij de kwetsbare eindbuis regelmatig wordt gecontroleerd, kan technisch uitstekend een periode van 40 jaar prima functioneren.
Het risico van verstoring komt met name van de gebruikers kant, waarbij verstoring van de eindbuis bij slootonderhoud het grootste risico vormt.

Vervanging heeft vaak een andere reden, zoals perceelsvergroting, andere gewas keuzes en/ of hogere eisen aan de ontwateringstoestand dan op het moment van de eerste aanleg.

Voor infiltratie dienende systemen zoals Onder Water Drainage (OWD)
Bij onder water drainage / infiltratie, speelt dat deze;

  • altijd onderwater liggen (voorwaarde); 
  • dus geen ijzerafzetting kennen; 
  • horizontaal worden aangelegd.

Onder de voorwaarde dat ze altijd met water gevuld zijn, vormen risico’s dat ze verstoord worden;

  • in de ligging door berijden met grote wiellasten bij ondiepe ligging en een zwakke bouwvoor; 
  • in de ligging door bodemdaling in combinatie met bijvoorbeeld het haken/ raken van een boomstam bij belasting van boven. (in de tijd en niet bij de aanleg)
  • mechanische verstoring van de koppeling met een verzamel drain c.q. verzamelput; 
  • verstopping door ingedreven vuil van uit de sloot;
  • verstoring van de invoerbuis van de verzamelput in enkelvoud van de “eindbuis”;
  • de kans op verstopping van het drainfilter vanuit de bodem is klein, mits onder goede omstandigheden aangelegd.

Het risico van verstoring vormt dus ook hier met name het gebruik van het perceel en de aanvoer van water.

Als drainage organisatie bevelen wij dan ook aan, om geen onderscheid te maken in de termijn van afschrijving van beide systemen.
Dit betekent dat ook hier een periode van 40 jaar als redelijk kan worden beschouwd.

Dit met de aantekening dat er zorgvuldig wordt toegekeken op het voorkomen van instroom van vuil en technische beschadiging door het gebruik van het perceel en het slootonderhoud wordt voorkomen.

Voorzitter VND Herman van der Geest